ساخت روف گاردن

0
730
ساخت روف گاردن
ساخت روف گاردن

ساخت روف گاردن : ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع روف گاردن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و داﻧﺶ ﺧﺎص آن اﺳﺖ. روف گاردن ها از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﮕﻬﺪاری و ﻛﻨﺘﺮل وزن ﺧﺎک، ﺑﺎران و ﺑﺮف و ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎی ﭘﻴﺎده ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻓﻨﺎوری ﻓﺮاﺗﺮ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻬﻨﺪسی ﺑﺎم می ﺑﺎﺷﺪ.

ﻳک بام سبز از ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ:

1- ﺳﻘﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻳﺎ آن ﭼﻴﺰی ﻛﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺑﺮ پشت ﺑﺎم ﻫﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ وﺟﻮد دارد و ﺑﺮ روی آن ﻻﻳﻪ ﻋﺎﻳﻖ ﻣﺜﻞ ﻗﻴﺮﮔﻮﻧی، اﻳﺰوﮔﺎم ﻳﺎ ﻫﺮ ﻋﺎﻳﻖ دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه و اﺣﻴﺎﻧﺎ روی آن ﻣﻮزاﻳﻴک ﻳﺎ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻳﺎ ﺳﻨﮕﻔﺮش ﺷﺪه اﺳﺖ.

2-روف گاردن ﻳک ﻻﻳﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ و ﺳﻘﻒ و ﻋﺎﻳﻖ رﻃﻮﺑتی را از ﻻﻳﻪ ﺧﺎک و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺟﺪا می ﻛﻨﺪ.

3- ﺧﺎک و ﻛﻮد و ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻴﺎری ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ دﻗﺖ در ﻣﺤﻞ ﺧﻮد ﻗﺮار می ﮔﻴﺮد.

ﻣﻮادی ﻛﻪ در ساخت روف گاردن اﺳﺘﻔﺎده می ﺷﻮد، دارای ﻋﻤﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻃﻮﻻنی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ آﻧﻬﺎ، ﺑﺎﻋﺚ می ﺷﻮد ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ دوره ای ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ 30 ﺗﺎ 50 ﺳﺎل اﺳﺖ. که در متن زیر به توضیح برخی از مهم ترین آن ها خواهیم پرداخت.

ساخت روف گاردن
ساخت روف گاردن

اگر شما هم دوست دارید یک بام سبز در ساختمان‌ تان ایجاد کنید، قبل از هر چیز باید رویکردهای مختلف برای ایجاد این فضای زیبا و دوست‌ داشتنی را بشناسید. از نظر ساختاری، روف گاردن ها یا بام باغ ها به دو نوع فشرده (Intensive) و گسترده (Extensive) تقسیم‌ بندی می‌ شوند. در روش فشرده کل بام با یک لایه ضخیم از خاک پوشیده می‌ شود تا بتواند از گیاهان بزرگ‌ تر مانند درختان پشتیبانی کند. در روش گسترده، لایه‌های خاک در بخش‌های مختلف بام، نازک‌ تر هستند و می‌توانند برای کاشت گیاهان و بوته‌ های کوچکتر استفاده شوند. پوشاندن کل بام با خاک می‌ تواند به راحتی تا چند صد کیلو فشار وزنی را بر هر متر مربع از سطح بام اعمال کند، حتی قبل از این که افراد و گیاهان را در نظر بگیریم. به همین دلیل است که برای انجام این کار شما باید از مهندسان و متخصصان یاری بگیرید تا آنها ارزیابی‌ های لازم را انجام داده و طراحی و ساخت روف گاردن را برایتان انجام دهند.

ملاحظات قبل از ساخت روف گاردن

شاید مراقبت از گیاهان روی پشت بام، تمام آن کارهایی را نیاز داشته باشد که در باغچه و حیاط‌تان در روی سطح زمین انجام می‌ دهید، با این حال ملاحظاتی وجود دارند که قبل از شروع ساخت و طراحی روف گاردن باید به آنها توجه کنید:

اجازه‌ ها: مانند هر تغییرات کلی و اساسی در ساختمان، در اینجا هم شاید نیاز داشته باشید اجازه‌ های مختلفی را برای ساخت روف گاردن خود تهیه کنید. گاهی اوقات وجود مسائلی در زمینه‌ های دسترس‌ پذیری، محدودیت‌ های ارتفاع ساختمان و آیین‌ نامه‌ های ایمنی می‌توانند به طور کل مانع ایجاد هر نوع تغییراتی در سقف شوند.

کیفیت سازه: قبل از هر کاری برای ایجاد یک بام سبز، شما باید مطمئن شوید که ساختمان تحمل این وزن اضافه را دارد. خاک و گلدان‌ ها سنگین هستند؛ این مجموعه سنگین‌ تر هم می‌شود وقتی گیاهان شروع به رشد می‌کنند. اگر تا به حال تلاش کرده باشید یک گلدان با خاک خیس را تکان دهید، می‌دانید که آب می‌ تواند چه وزنی را به خاک اضافه کند.

روش‌ های دسترسی: چگونه می‌خواهید مواد و مصالح مورد نیاز را به داخل و بیرون از ساختمان برده و به سقف برسانید؟ باید مطمئن شوید که آیا امکان استفاده از آسانسور مجموعه را دارید یا نه.

آب: آیا قادر خواهید بود گیاهان روی سقف را با شلنگ آب آبیاری کنید؟ محفظه‌ها و تانکرهای آب مقدار زیادی آب می‌خواهند و سنگین هستند، در نتیجه بهتر است از همان ابتدا به فکر ایجاد یک شبکه آبیاری قطره‌ای باشید.

تابش آفتاب: آیا ساختمان‌ های اطرافتان تماما بر روی پشت بام سایه انداخته‌اند؟ یا در یک سناریوی مخالف، آیا در گرمای تابستان گیاهان می‌توانند آفتاب بی‌ واسطه و داغ را برای ساعت‌ های طولانی تحمل کنند؟

گرما: غیر از خورشید که در بخش زیادی از روز بر سقف ساختمان می‌ تابد، باید گرمای محیطی را هم در طراحی روف گاردن خود در نظر بگیرید؛ گرمایی که از طبقات پایینی، ساختمان‌ های مجاور، ماشین‌ های داخل خیابان و سازه‌ های فولادی اطراف به بام باغ شما می‌رسد. بهتر است به فکر ایجاد سایه در بام سبز خود باشید؛ حتی اگر برای گیاهان نباشد، برای خودتان چرا.

ساخت روف گاردن
ساخت روف گاردن

باد: باد شدید در سطح زمین می‌ تواند کلی مشکل ایجاد کند. برای آن ارتفاع حتما نوعی از دیوار یا محافظ را برای باغ بام خود در نظر بگیرید.

حریم خصوصی: بسیاری از سقف‌ های ساختمان‌ ها با ساختمان‌ های همسایه احاطه شده‌ اند. اگر سقف ساختمان شما در دید کامل قرار دارد، شاید بهتر باشد به فکر ایجاد مانعی برای دید باشید. می‌توانید یک حصار گیاهی درست کنید یا در طراحی خود جایی برای یک آلاچیق هم در نظر بگیرید.

برق‌رسانی: وجود برق در یک بام سبز واجب نیست، اما دسترسی راحت به آن، کارها را آسان‌ تر می‌کند. اگر برنامه دارید شب‌ ها هم از روف گاردن خود لذت ببرید، در دست گرفتن شمع گزینه‌ی مناسبی نخواهد بود.

انبار: خرده‌ ریزها و وسایل زیادی وجود دارند که برای باغبانی نیاز خواهید داشت. فضا در پشت‌ بام‌ تان محدود است؛ برای نگهداری از وسایل می‌توانید از قفسه‌ ها یا نیمکت‌ هایی با محفظه تعبیه‌ شده در آنها استفاده کنید.

هزینه ساخت روف گاردن

و مهم‌ترین سوال؛ چه قدر تمایل دارید برای ساخت بام سبز خود هزینه کنید؟ هزینه ساخت روف گاردن شامل ساخت کفپوش سنگی یا چوبی، نورپردازی، مبلمان، کارهای مورد نیاز برای پشتیبانی از سازه و در نهایت ایجاد محلی برای کاشت درختان و گیاهان است. می‌توانید برخی کارها مانند اضافه کردن گیاهان و گلدان‌ های بیشتر را آهسته آهسته انجام دهید.

ساخت روف گاردن
ساخت روف گاردن

مراحل طراحی و ساخت روف گاردن

زیرسازی فضای پشت بام: زیرسازی مهم‌ ترین مرحله برای اجرا روف گاردن است. در واقع قبل از ساخت روف گاردن باید از بستر سقف اطمینان پیدا کرد.

کف سازی فضای پشت بام: کف سازی روف گاردن به چند صورت سنگی، سرامیکی، چوبی و شن و قلوه سنگ تزئینی ارائه می‌گردد، که بیشتر مواقع ترکیبی اجرا می‌شود.

چمن کاری و ایجاد فضای سبز: تاثیر گذار‌ترین بخش ظاهری روف گاردن همان فضای سبز است که با چمن مصنوعی یا طبیعی ایجاد می‌شود. همچنین ممکن است چند گیاه و گلدان فضای سبز را ایجاد کند.

استفاده از تجهیزات جانبی پشت‌ بام: ایجاد آلاچیق، آتریوم، مبلمان، آبنما، چتر، شومینه، نورپردازی و… همه جزو تجهیزات جانبی هستند که نمای بسیار چشمگیری را به محیط می‌بخشند. قرارگیری هر یک از این تجهیزات باید با سلیقه صاحب خانه و استاندارد‌های معماری، مطابقت داشته باشد.

ساخت روف گاردن
ساخت روف گاردن

اصول طراحی و ساخت روف گاردن

اولین قدم برای اجرا روف گاردن ، اطلاع از این موضوع است که آیا ساختمان شما برای ساخت یک بام باغ مناسب است یا نه؟ وزن مهم‌ ترین چیزی است که در زمان طراحی بام سبز باید به آن دقت کنید. وقتی صحبت از قرار دادن چند گلدان در جایی مانند بالکن باشد، نیازی نیست نگرانی خاصی داشته باشید اما وقتی قرار باشد چند صد کیلو خاک و گیاهان در حال رشد را در یک پشت بام قرار دهید، این جا است که باید دقت و توجه لازم را به خرج دهید. به همین دلیل طراحی و اجرای یک باغ بام باید به دست افراد خبره و مهندسان ساختمان انجام شود؛ کسانی که می‌توانند وضعیت پشت بام ساختمان شما را بررسی کرده و بهترین طرح برای ایجاد یک محیط طبیعی و دلپذیر را در محل کار یا زندگی شما پیشنهاد دهند.

به یاد داشته باشید که وزنی که یک روف گاردن به ساختمان تحمیل می‌کند تنها مربوط به خاک نیست. گیاهان، آب، پیاده‌ راه‌ ها، سکوها و صندلی‌ها برای نشستن به اضافه آدم‌ هایی که در این محل حضور خواهند داشت وزن فوق‌العاده زیادی دارند. با در نظر گرفتن ظرفیت سازه، راه‌ هایی وجود دارند که می‌ توانید با به کار بستن‌ شان از وزن کلی یک بام باغ بکاهید. می‌ توان به جای استفاده از گلدان‌های سنگی، سفالی و یا بتنی، از گلدان‌های پلاستیکی یا فایبرگلاس استفاده کرد. باید از قرار دادن تعداد زیادی از گلدان‌ ها در مرکز سقف پرهیز کنید. همچنین می‌توانید بخشی از گلدان‌ها را به دیوارهای محوطه متصل کنید؛ به این صورت دیوارها بخشی از بار را تحمل خواهند کرد. در ضمن به جای استفاده از میزها و صندلی‌ های شیشه‌ای و سنگین، از مبلمان جمع‌ شو و سبک‌ وزن می توانید استفاده کنید.

ساخت روف گاردن
ساخت روف گاردن

دسترس‌ پذیری و ایمنی دو مقوله مهم دیگر از اصول طراحی بام سبز هستند. برای بردن مصالح و گیاهان به بالای پشت بام شما باید از راه‌ پله‌ ها، درهای ساختمان، آسانسور و راهروها استفاده کنید. در نتیجه قبل از شروع کار بررسی کنید که آیا می‌توانید مصالح و گیاهان مختلف را به راحتی تا بالای ساختمان ببرید یا نه. اگر امکان بالا بردن وسایل مورد نیاز از داخل ساختمان وجود نداشته باشد، شما باید از طریق جرثقیل و بالابرهای کوچک این کار را انجام دهید. در نظر داشتن ایمنی در طراحی روف گاردن یک اصل غیر قابل چشم‌ پوشی است. به هیچ عنوان هیچ چیز را از لبه‌های بیرونی ساختمان آویزان نکنید و گلدان‌ها را روی لبه‌های دیوارها قرار ندهید. آلاچیق‌ها، سرپناه‌ها و سایه‌بان‌ ها باید به شکلی ایمن در جایشان محکم شوند. ارتفاع دیوارهای لبه‌ های پشت بام نیز باید برای حفظ ایمنی افراد زیادتر شود.

وقتی در حال طراحی روف گاردن هستید باید وضعیت وزش باد را حتما در نظر داشته باشید. وزش باد یکی از معمول‌ ترین مشکلات بام باغ ها است؛ در ارتفاع بالاتر از سطح زمین و بدون وجود موانع متعدد، سرعت و قدرت وزش باد بیشتر از سطح خیابان حس می‌ شود. بسیاری از گیاهان توانایی تحمل بادهای شدید را دارند با این حال شما باید در طراحی خود، ساخت یک سرپناه را در نظر داشته باشید، اگر دوست دارید در تمام طول سال از فضای پشت بام خود بهره ببرید. ایجاد بادشکن‌ های بدون پشتوانه (در نبود ساختمان‌های مجاور) ایده خوبی نیست، چرا که علاوه بر محدود کردن منظره بیرون از ساختمان، این دیواره‌ها بر اثر وزش باد تحت فشار زیادی خواهند بود. به جای آن از شبکه داربست نقوذپذیر، حصارهای یکی در میان به صورت افقی و پارچه‌های ضخیم سوراخ شده استفاده کنید تا از شدت باد کاسته شود.

ساخت روف گاردن
ساخت روف گاردن

وقتی نوبت به طراحی بام سبز می‌رسد، حفظ سادگی و شکیل بودن محوطه، یک اصل طلایی به حساب می‌آید. یک طراحی با خطوط ساده و مستقیم را انتخاب کرده و از مواد و مصالح مدرن مانند سنگ‌ های صیقل خورده، فولاد کورتن، بتن و یا طرح‌ های سنتی مانند بافت ساقه‌ های درختان و پیاده‌ راه‌ های خشتی (البته با یک رویکرد و اجرای مدرن) استفاده کنید. مواد و مصالحی را انتخاب کنید که با رنگ‌ ها و الگوهای مناظر اطراف یا ساختمان‌ های مجاور همخوانی داشته باشند، در نتیجه طراحی شما به خوبی با محیط اطرافش ترکیب شود. هر مسیر را در طراحی روف گاردن خود پیش گرفتید، توجه فراوانی به منظره بیرون از ساختمان بکنید. بخش‌های بدنما را با المان‌های مختلف بپوشانید و اگر یک منظره عالی (برای مثال از دریا یا افق شهر) دارید، در طراحی خود بیشترین بهره را از آن ببرید. نورپردازی می‌تواند تفاوت یک طراحی خوب و بد را مشخص کند. از چراغ‌ های دیواری و محکم‌ شده استفاده کنید تا در برابر بادهای شدید مقاوم باشند. شما همچنین می‌ توانید با یک نورپردازی حساب‌ شده، حال و هوایی رویایی و دلچسب را برای شب‌ های بام سبز خود ایجاد کنید.

رویکرد انتخاب نوع کفپوش برای روف گاردن تفاوتی با انتخاب کفپوش برای دیگر فضاهای روباز ندارد. انتخاب‌ تان باید مطابق با اندازه و سبک فضای بام و همچنین سلیقه شخصی‌ تان باشد. سنگ و آجرهای خشتی برای فضاهای کوچکتر مناسب هستند، اما برای فضاهای بزرگ باید وزن کلی را در نظر داشت. پیاده‌ راه چوبی مرتفع، انتخابی عالی برای یک بام سبز است: گرم‌ تر از سطح سنگی و سفالی خواهد بود؛ کار کردن با آن راحت‌ تر است و به واسطه وزن سبک، انتقال آن به طبقات بالایی راحت است. در ضمن در بعضی بخش‌ ها می‌ توان آن را به دیوارهای احاطه‌ کننده بام وصل کرد تا وزن، روی دیوارها هم توزیع شده و تماما بر روی سقف نباشد.

ساخت روف گاردن
ساخت روف گاردن

قدم مهم دیگر در فرایند طراحی و اجرای بام سبز ، انتخاب گیاهان مناسب است. گیاهان و درخت‌ هایی که روی پشت بام کاشته می‌شوند باید بتوانند با شرایط سخت آب و هوایی کنار بیایند. با توجه به وضعیت ساختمان و طراحی بام باغ، این گیاهان باید توان تحمل بادهای شدید، برف و بوران، آفتاب شدید یا سایه‌های طولانی مدت را داشته باشند. درختان همیشه سبز انتخاب‌هایی خوب برای روف گاردن هستند؛ آنها برگ‌های درخشان و ضخیم دارند که از آنها در برابر شرایط ناخوشایند آب و هوایی محافظت می‌کند. درخت‌ها و گیاهانی از سرده برگ‌پهن‌ها، ابریشم‌آویزها، اسکولانیا، گوشوارک‌ها و فاتسیا انتخاب‌هایی عالی هستند؛ این گیاهان همچنین می‌توانند یک پناه عالی برای گل‌های رنگارنگ کوچکتر در زیرشان باشند.

با رعایت تمامی این نکات می توانید از فضایی لذت بخش و آرام در پشت بامتان بهره مند شوید. گروه تخصصی مهندسی ساز با رعایت تمامی قوانین سعی در جلب رضایت کامل شما عزیزان را دارد. پس اگر شما هم به فکر ساختن این بهشت های کوچک بر روی پشت بام هایتان هستید کافیه با شماره تماس بالای صفحه تماس بگیرید تا تیم مهندسی ساز شما را راهنمایی کنند.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید