قرارداد بازسازی با مدیریت پیمان

1
1334
قرارداد بازسازی با مدیریت پیمان
قرارداد بازسازی با مدیریت پیمان

قرارداد بازسازی با مدیریت پیمان : اگر قصد بازسازی ساختمان، اجرای دکوراسیون داخلی خانه، تغییر دکوراسیون فروشگاه یا هر پروژه مشابه دیگری که پیچیدگی زیادی دارد داشته باشیم، نیاز به عقد یک قرارداد مناسب با پیمانکار پروژه خواهیم داشت. شاید بتوانیم بگوییم، قرارداد مدیریت پیمان درصدی مناسب ترین نوع قرارداد برای اجرای پروژه های پیچیده ای است که جزئیات اجرایی آنها را نمیتوانیم در شروع کار بطور دقیق مشخص کنیم. به زبان ساده تر، دقیقاً مشخص نیست پروژه مورد نظر ما چطور قرار است اجرا شود.

قرارداد مدیریت پیمان

در این نوع قرارداد، کلیه فرایند راهبری و مدیریت پروژه به عهده مدیر پیمان است و مستقیماً با تمامی عوامل و تأمین کنندگان مصالح مواجه خواهدشد اما هزینه های انجام شده توسط کارفرما تأیید و تأمین میشود، هم چنین درصدی از هزینه های پروژه نیز به عنوان حق الزحمه مدیر پیمان مورد توافق قرار میگیرد.

این نوع قرارداد معمولاً مطلوب ترین روش قرارداد بازسازی برای طرفین یه شمار می رود چرا که هم کارفرما در طول پروژه امکان نظارت و مدیریت هزینه ها را دارد و برای مدیر پیمان نیز ریسک زیادی را در پی نخواهد داشت.

قرارداد بازسازی با مدیریت پیمان
قرارداد بازسازی با مدیریت پیمان

قرارداد بازسازی با مدیریت پیمان

در قرارداد بازسازی با مدیریت پیمان ، پیمانکار موظف به مدریت اجرای پروژه دکوراسیون داخلی یا بازسازی می باشد. تمام هزینه های اجرای پروژه نیز از مبلغ تنخواه گردان که کارفرما در اختیار پیمانکار قرار میدهد، توسط پیمانکار و با هماهنگی و تأیید کارفرما، پرداخت می شود. پیمانکار نیز گزارش تمام هزینه های انجام شده را بهمراه فاکتور و رسید به کارفرما ارائه می دهد.

دستمزد مدیریت پیمانکار بر اجرای پروژه نیز، به دو صورت می تواند تعیین شود:

  • درصد مشخصی از کل هزینه های پروژه.
  • درصد مشخصی از کل دستمزدهای پرداخت شده به نیروهای کار در پروژه.

مزایای قرارداد بازسازی با مدیریت پیمان

از آنجایی که همه هزینه های مربوط به پروژه اعم از هزینه مصالح و لوازم و یا هزینه های مربوط به نیروهای کار و دستمزدها کاملاً شفاف و روشن است، امکان بروز سوء تفاهم در نحوه اجرای کار کم تر است.

از طرف دیگر، چون نیازی به مشخص کردن جزئیات دقیق پروژه در شروع کار و در زمان عقد قرارداد نیست، کارفرما می تواند بخش زیادی از تصمیم گیری ها در مورد نحوه اجرا و یا قیمت مصالح و اجناس را بمرور در زمان اجرای پروژه انجام دهد.

قرارداد بازسازی با مدیریت پیمان
قرارداد بازسازی با مدیریت پیمان
قرارداد مدیریت پیمان درصدی برای چه نوع پروژه هایی مناسب است؟

در پروژه های بازسازی یا اجرای دکوراسیون داخلی که دقیقاً جزئیات اجرا و بخشهای مختلف طرح مشخص نیست، قرارداد بازسازی با مدیریت پیمان، قرارداد انتخاب مناسبی است. شاید بتوانیم بگویی تنها انتخاب مناسب است. چرا که برای سه نوع قرارداد دیگر پیمانکاری، باید حداقل شیوه اجرا دقیقاً مشخص شده باشد تا بتوان هزینه آنرا محاسبه نمود و در قرارداد مشخص کرد. اما در این قرارداد، نیاز است تا یک پیشبینی کلی از مدت زمان و هزینه پروژه مدت پروژه و مبلغ قرارداد انجام شود. تا محدوده پروژه مشخص شده باشد.

در برخی از شرایط نیز، کارفرما نمیتواند در شروع پروژه و در زمان عقد قرارداد، تصمیم بگیرد که در کدام بخش بیشتر و در کدام بخش کمتر هزینه کند. در چنین شرایطی، بودجه کلی پروژه تعیین می شود و قرارداد بازسازی با مدیریت پیمان بعنوان توافق طرفین تعیین می شود. در نتیجه در طول اجرای پروژه، کارفرما، تصمیم میگیرد که در هر بخشی چقدر میخواهد هزینه نماید و در همان مرحله از پروژه تصمیم گیری های خود را انجام می دهد.

مشخص کردن مبلغ و مدت زمان قرارداد بازسازی

در قرارداد بازسازی با مدیریت پیمان ، نیازی نیست تمام جزئیات نحوه اجرا و مصالح مصرفی در زمان عقد قرارداد مشخص شود. اما نیاز است که حجم پروژه تعیین شود. قراردادی که در آن، مدت زمان قرارداد و مبلغ قرارداد تعیین نشود، یک قرارداد کاملاً ناقص و دردسر ساز برای طرفین آن خواهد بود.

به این ترتیب باید یک برآورد کلی از هزینه های کل پروژه بدست بیاوریم و آنرا بعنوان مبلغ قرارداد در توافق با پیمانکار ثبت نماییم. به این ترتیب حجم کار و عملیات قرارداد مشخص خواهد بود. همین موضوع را باید درمورد مدت زمان اجرای پروژه که بعنوان مدت قرارداد در قرارداد ثبت می شود، تعیین نماییم.

مشخص بودن مبلغ قرارداد و مدت زمان قرارداد، باعث میشود تا محدوده قانونی برای پروژه مشخص شود. به این ترتیب اگر قرار باشد هر یک از طرفین قرارداد، باعث شود تا پروژه از محدوده قانونی آن فراتر رود، نیاز خواهد بود تا قرارداد جدیدی بین پیمانکار و کارفرما به توافق رسیده و امضاء شود.

قرارداد بازسازی با مدیریت پیمان
قرارداد بازسازی با مدیریت پیمان
تنخواه گردان در قرارداد بازسازی با مدیریت پیمان

در قرارداد بازسازی با مدیریت پیمان، برای انجام پرداختها بصورت زیر عمل می شود:

  • تمام هزینه های پروژه اعم از مصالح، دستمزد نیروهای کار و … از مبلغ تنخواه گردان پرداخت می شود.
  • یک حساب بانکی، بعنوان حساب تنخواه گردان مشخص می شود. که کارفرما مبالغ تنخواه گردان را به این حساب واریز مینماید. پیمانکار نیز مبالغ هزینه های پروژه را از این حساب برداشت می کند.
  • مبلغی بعنوان حداقل مبلغ تنخواه گردان تعیین میشود. کارفرما براساس توافق طرفین باید همواره در شروع هر روز کاری یا هر زمان دیگری که بر روی آن توافق شود، موجودی حساب تنخواه گردان را به میزان حداقل مبلغ تنخواه گردان برساند.
  • پیمانکار موظف است گزارش دقیق از برداشتها و موجودی حساب تنخواه گردان بعلاوه فاکتورها و رسیدهای مربوطه را در زمانهای مشخصی که توافق شده است، در اختیار کارفرما قرار دهد.
  • یک مبلغ مشخصی بین کارفرما و پیمانکار توافق می شود، تا برای مبالغ کمتر از آن، پیمانکار مجاز باشد بدون تأیید کارفرما هزینه نماید و بعداً گزارش آنرا به کارفرما اعلام نماید. برای هزینه های کم در پروژه که نیازی به اعلام به کارفرما نیست.

دستمزد پیمانکار برای مدیریت پروژه

در قرارداد بازسازی با مدیریت پیمان ، همانطور که پیشتر اشاره شد، دستمزد پیمانکار، برابر خواهد بود با درصدی از کل مبلغ هزینه های پروژه یا مبلغ دستمزدهای نیروهای کار در پروژه. این درصد باید بطور مشخص در قرارداد تعیین شود اما زمان و نحوه پرداخت این دستمزد، بسته به توافق طرفین، متفاوت می باشد.

کارهای اضافی در بازسازی

در قرارداد بازسازی با مدیریت پیمان ، برخلاف سایر قراردادهای پیمانکاری، حساسیت بر روی کارهای اضافه شده به موضوع قرارداد خیلی زیاد نیست. چرا که با افزایش حجم کار در پروژه، هزینه پروژه افزایش مییابد و به همین ترتیب دستمزد پیمانکار که درصدی از هزینه های پروژه است نیز به همان نسبت افزایش پیدا می کند.

قرارداد بازسازی با مدیریت پیمان
قرارداد بازسازی با مدیریت پیمان

اما در هر صورت باید محدودیتی برای کارهای اضافه شده به پروژه تعیین شود. به این ترتیب در قرارداد، درصدی مشخص برای میزان افزایش حجم پروژه تعیین می شود. به این ترتیب که مثلاً توافق می شود که بخشهای اضافه شده به قرارداد، میتواند به میزانی باشد که هزینه اجرای آن، حداکثر معادل ۱۵ درصد از مبلغ قرارداد و یا مدت زمان اجرای آن بخش اضافه شده، حداکثر ۱۵ درصد از مدت قرارداد باشد. در این صورت برای انجام کارهای اضافه شده به پروژه که بیش از این مقادیر باشد نیاز به توافق و عقد قرارداد جدید مابین کارفرما و پیمانکار است.

تعهدات پیمانکار و کارفرما در قرارداد بازسازی با مدیریت پیمان

در این نوع قرارداد، کارفرما موظف به تأمین مبلغ تنخواه گردان در زمان های مشخص شده و به میزان مشخص شده میباشد.

پیمانکار نیز موظف است، مدیریت پروژه را به بهترین شکل ممکن و در راستای منافع کارفرما انجام دهد.

پیمانکار موظف است کلیه هزینه ها و مبالغ پرداختی را بصورت گزارشهای دقیق در اختیار کارفرما قرار دهد.

و اما دیگر قراردادهای پیمانکاری را خواهیم گفت:

قرارداد با قیمت مقطوع

در این نوع قرارداد، پس از ارائه طرح نهایی و توافق طرفین در زمینه کلیه ابعاد طرح، مبلغ ثابتی به عنوان «قیمت کل پروژه» تعیین خواهدشد و پیمانکار متعهد میشود کلیه خدمات اجرایی را در زمان مشخص و مجموعاً با همان مبلغ مورد توافق به انجام برساند. پرداخت مبلغ پروژه نیز معمولاً در قالب چند قسط از ابتدای فعالیت پروژه  تا اتمام آن صورت میپذیرد.

مزیت این نوع قرارداد آن است که قیمت کل پروژه از قبل برای کارفرما مشخص است و در شرایطی که کارفرما تخصص یا زمان کافی برای نظارت ندارد و به پیمانکار نیز اطمینان دارد، منطقی خواهدبود.

قرارداد مصالح پای کار

در این نوع قرارداد، خرید مصالح و تأمین کلیه متریال لازم برای پروژه به عهده کارفرما میباشد و مجری پروژه تنها مسئولیت اعزام پرسنل و تیم های فنی خود  و نظارت بر ایشان را برای اجرای بخش های مختلف پروژه دارد و برای هر عملیاتی که انجام میشود، حق الزحمه جداگانه ای مشخص و پرداخت میگردد.

قراردادهای مصالح پای کار، نیاز به صرف زمان زیاد و تخصص فنی کارفرما دارد و مسئولیت تأمین اقلام پروژه در زمان مورد نظر به عهده خود او خواهدبود.

قرارداد بازسازی با مدیریت پیمان
قرارداد بازسازی با مدیریت پیمان
قرارداد پپیمان امانی

در روش پیمان امانی هیچ قراردادی با پیمانکاران خارجی بسته نمی شود و تمام مسئولیت های پروژه بر عهده کارفرما می باشد. در این روش پیمانی کارفرما تمامی مصالح و ماشین الات را تامین می کند و مدیریت اجرا نیز به عهده اوست. در اینجا کارفرما و پیمانکار اشخاص حقوقی هستند. معمولا در چروژه های کوچک که نیاز به اتمام سریع پروژه است از این روش بهره می گیرند. در این روش دستگاه اجرایی یا کارفرما فرد یا افراد مورد اعتمادی را انتخاب می نماید و مسئولیت و مدیریت اجرای پروژه را بر عهده انها می گذارد.

کلیه هزینه هایی که واحد یا شخص امانی در نظر می گیرد به غهده کارفرما یا دستگاه اجرایی است .به طور کل می توان گفت که واحد امانی از هزینه های کارگاه هیچ نفع و سودی نخواهد برد و به دلیل استخدام فقط حقوق از کارفرما دریافت می کند. مزایای این روش اینست که سود شرکت پیمانکار عمومی حذف می شود و حتی کاهش هزینه برای بازرسی و کارمندی محسوس است. در این روش پیمانکار یا شخص، بابت مدیریت پروژه درصدی از هزینه های انجام شده را دریافت می کند.

این هزینه ها معمولاً شامل هزینه تهیه موارد قرارداد و هزینه اجرا می باشد ولی قبل ازهزینه های صورت گرفته باید توافق طرفین درنظر گرفته شود، این پیمان به سود طرفین می باشد چون کارفرما هیچ بالاسری ( اورهد یا سود) به پیمانکار پرداخت نمی کند فقط هزینه موارد لازم در قرارداد ، مدیریت طرح، نیروی انسانی و ماشینی را پرداخت می نماید، بنابراین در هزینه پیمان صرفه جویی می شود. از طرفی دیگر پیمانکار هزینه ای بابت اجرا پرداخت نمی کند و تعهدات را بر عهده نمی گیرد و فقط به خاطر تخصص در مدیریت سودی به صورت درصدی از کل هزینه ها دریافت می کند. سرعت و کیفیت ساخت پروژه در این روش نسبت به دیگر روش ها بالاتر است.

قرارداد پیمان های دستمزدی

پیمان های دستمزدی پیمان هایی هستند که تهیه مصالح مورد نیاز اجرای پروژه به عهده کارفرما است و اجرای عملیات بر عهده شرکت پیمانکاری یا شخص صورت می گیرد. بنابر این در این گونه پیمان ها شرکت پیمانکار از بابت اجرای عملیات فقط دستمزد اجرا دریافت می کند. در این چیمان ها تهیه وسایل و ابزار الات بر عهده شرکت پیمانکار است .این نوع چیمان ها بیشتر به نفع طرفین یعنی کارفرما و پیمانکار ساختمان خواهد بود.

به دلیل اینکه کارفرما مصالح را با توجه به سلیقه و تشخیص خود از لحاظ نوع و جنس و تعداد آن تهیه می کند و آنها را بر اساس بودجه خود تعیین می کند و هر موقع نیز مشکل مالی برخورد کرد می تواند کار را تعطیل نماید. چون شرکت پیمانکار نیز فقط دستمزد نیروی انسانی را پرداخت می کند، در صورت تعطیلی کار به خاطر مشکلات مالی چندان مشکلی پیش نخواهد آمد. معمولا این گونه پیمان ها در پروژه های پیمان مدیریت یا مدیریت پیمان کاربرد بیشتری دارد.

قرارداد بازسازی با مدیریت پیمان
قرارداد بازسازی با مدیریت پیمان
قرارداد پیمان های خاص ( گلوبال )

در پروژه های زیادی کارفرمایان تمایل دارند بدون دخالت در ریز قیمتهای اجرای پروژه و مسائل اجرایی مدیریت و اجرای پروژه را طوری به شرکت پیمانکار واگذار کنند، قیمت مبلغ پیمان بر اساس قیمت های پایه نبوده و به شکل کلی می باشد و پرداختها نیز به صورت مرحله ای و یا درصد اجرای پروژه صورت می گیرد. به طور مثال در خیلی از پروژه های نفت و گاز اجرای خط لوله یا اجرای جزئیات پروژه نفت و گاز با خصوصیات روشن و معلوم، با یک قیمت کلی به یک شرکت پیمانکاری واگذار می شود و کارفرما بر قیمتهای پایه عملیات اجرایی مداخله ای ندارد و بر اساس پیشرفت فیزیکی پروژه به همان نسبت که در قرارداد هست پرداخت می نماید.

بنابراین در طول پروژه معمولا از مشکلات بین کارفرما و پیمانکار خبری نیست در نتیجه شرکت پیمانکار در فکر اجرای پروژه و پیشرفت فیزیکی آن است نه حجم عملیات و کمیت آن.

برای اطلاع دقیق از نوشتن قرارداد بازسازی با مدیریت پیمان می توانید با شماره تماس بالای صفحه تماس بگیرید تا تیم مهندسی ساز شما را راهنمایی کنند.

1 نظر

  1. […] قرارداد بازسازی با مدیریت پیمان برای پیمانکار نیز کار بیشتری می طلبد، چرا که مجبور خواهد بود در مورد تمام هزینه ها و دستمزدها، به کارفرما گزارش داده و تأیید یا گزینه انتخابی ایشان را دریافت نماید تا بتواند پروژه را اجرا کند. استفاده از این قراداد در شرایطی که کارفرما میخواهد در روند اجرای کار دست داشته باشد و یا جزئیات کار را در روند اجرا تعیین نماید و نه در زمان تنظیم قرارداد، این نوع قرارداد می تواند انتخاب مناسبی باشد. همچنین در این نوع قرارداد باید بین کارفرما و پیمانکار اعتماد و شناخت کافی وجود داشته باشد. چراکه درصدی بودن دستمزد پیمانکار میتواند سوءتفاهم یا سوء استفاده هایی درمورد بالا بردن عمدی هزینه های پروژه توسط پیمانکار ایجاد نماید. […]

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید